Visi : Gerakan Pramuka Menjadi Pilhan Utama Bagi Pembentukan Karakter Kaum Muda
header image
Pramuka net home arrow PD Kepramukaan arrow Pengetahuan Dasar Kepramukaan arrow Sistem among.
Sistem among. PDF Print E-mail

Dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan digunakan sistem among. Sistem among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, merdeka pikiran dan tenaganya , disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antarmanusia.

Sistem among sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan:

a.    ing ngarso sung tulodo maksudnya di depan menjadi teladan;

b.    ing madyo mangun karso maksudnya di tengah membangun kemauan;

c.    tutwuri handayani maksudnya di belakang memberi dorongan, dan pengaruh yang baik ke arah kemandirian.

 

Sistem among dilaksanakan dalam bentuk hubungan pendidik dengan peserta didik

merupakan hubungan khas, yaitu setiap anggota dewasa wajib memperhatikan

perkembangan anggota muda secara pribadi agar  pembinaan yang dilakukan

sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka.

Dalam melaksanakan tugasnya anggota dewasa wajib bersikap dan berperilaku

berdasarkan:

a.    Kasih-sayang, kejujuran, keadilan, kepatutan, kesederhanaan, kesanggupan berkorban, dan rasa kesetiakawanan sosial;

b.    Disiplin disertai inisiatif dan bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara dan bangsa, sesama manusia, diri sendiri, alam, dan lingkungan hidup.

 

Anggota dewasa berupaya secara bertahap menyerahkan kepemimpinan sebanyak

mungkin kepada anggota muda, untuk selanjutnya anggota dewasa secara

kemitraan memberi semangat, dorongan dan pengaruh yang baik.

 

(update 2012)


ban_gp.gif
fox.jpg